Semaltdan 4 usul, bu web sahypasyny döwmegiň botlaryny duruzmaga kömek eder

Web sahypasyny döwmek, maglumatlary çykarmagyň güýji we giňişleýin usulydyr. Sag eliňizde maglumat ýygnamagy we ýaýratmagy awtomatlaşdyrar. Şeýle-de bolsa, nädogry eliňizde onlaýn ogurlyklara we intellektual eýeçiligiň ogurlanmagyna we adalatsyz bäsdeşlige sebäp bolup biler. Size zyýanly görünýän web sahypasynyň galyndylaryny ýüze çykarmak we duruzmak üçin aşakdaky usullary ulanyp bilersiňiz.

1. Derňew guralyny ulanyň:

Derňew guraly, web gözlemek prosesiniň howpsuzdygyny ýa-da ýokdugyny seljermäge kömek eder. Bu gural bilen, web talaplaryny we sözbaşy maglumatlaryny gözden geçirip, sahypany döwýän botlary aňsatlyk bilen kesgitläp we blokirläp bilersiňiz.

2. Kynçylyga esaslanýan çemeleşmäni ulanyň:

Gyrylan botlary tapmaga kömek edýän giňişleýin çemeleşme. Bu nukdaýnazardan, işjeň web komponentlerini ulanyp, gelýänleriň özüni alyp barşyna baha berip bilersiňiz, mysal üçin, web sahypasy bilen gatnaşygy. Şeýle hem, web sahypasynyň döwülmegine ýa-da ýokdugyna göz ýetirmek üçin JavaScript gurup ýa-da gutapjyklary işjeňleşdirip bilersiňiz. Şeýle hem, sahypaňyza käbir islenmeýänleri blokirlemek üçin Captcha ulanyp bilersiňiz.

3. Özüňi alyp baryş çemeleşmesini al:

Özüňi alyp baryş çemeleşmesi, bir sahypadan beýlekisine göçürilmeli botlary kesgitlär we kesgitlär. Bu usuly ulanyp, belli bir bot bilen baglanyşykly ähli çäreleri barlap bilersiňiz we sahypaňyz üçin gymmatly we peýdalydygyny kesgitläp bilersiňiz. Botlaryň köpüsi özlerini JavaScript, Chrome, Internet Explorer we HTML ýaly esasy programmalar bilen baglanyşdyrýarlar. Şol botlaryň özüni alyp barşy we olaryň häsiýetleri ene botyň özüni alyp barşyna we häsiýetlerine meňzemeýän bolsa, olary saklamaly.

4. Robots.txt ulanmak:

Sahypany botlary döwmekden goramak üçin robots.txt ulanýarys. Şeýle-de bolsa, bu gural uzak möhletde islenýän netijeleri bermeýär. Diňe erbet botlary garşy almaýandyklary bilen işjeňleşdirenimizde işleýär.

Netije

Web galyndylarynyň elmydama zyýanly ýa-da zyýanly däldigini ýadymyzdan çykarmaly däldiris. Maglumat eýeleriniň mümkin boldugyça köp adam bilen paýlaşmak isleýän käbir ýagdaýlary bar. Mysal üçin, dürli hökümet saýtlary halk köpçüligi üçin maglumat berýär. Kanuny döwmegiň başga bir mysaly, syýahat web sahypalary, myhmanhana bron portallary, konsert bilet sahypalary we habar web sahypalary ýaly agregator saýtlary ýa-da bloglary.